Często dochodzi do sytuacji, w których miejsce spełnienia świadczenia przez każdą ze stron są różne. W takim wypadku strona korzystająca z możliwości potrącenia obowiązana jest uiścić drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego dla niej uszczerbku.

W przypadku różnych miejsc spełnienia świadczeń powstaje obowiązek pokrycia uszczerbku stąd wynikłego.Uszczerbek ten może polegać zwłaszcza na tym, że strona poniosła stratę z powodu nieotrzymania przedmiotu świadczenia we właściwym miejscu (np. nie otrzymała efektywnie świadczenia od kontrahenta i przez to zmuszona była zakupić i sprowadzić określony towar, co spowodowało dodatkowe koszty jego transportu i ubezpieczenia), jak i na tym, że strona utraciła spodziewany zysk (np. wskutek potrącenia strona nie otrzymała przedmiotu świadczenia w miejscu, w którym ceny były wyższe, po których mogła korzystnie sprzedać przedmiot świadczenia.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to strona dokonująca potrącenia obowiązana jest do uiszczenia na rzecz drugiej strony sumy potrzebnej do pokrycia wynikającego dla niej uszczerbku. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy poszkodowany zgłosi takie roszczenie.