Aby możliwe było potracenie konieczne jest łączne spełnienie kilku warunków.Potrącenie jest możliwe wyłącznie jeżeli są spełnione łącznie 4 przedstawione poniżej warunki (przesłanki):

  • dwie osoby są jednocześnie wobec siebie dłużnikami i wierzycielami (wzajemność wierzytelności, tożsamość stron);
  • przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku (jednorodzajowość wierzytelności);
  • obie wierzytelności są wymagalne (wymagalność roszczeń);
  • obie wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym (zaskarżalność wierzytelności).

Ważne jest to, że każda z tych przesłanek musi być spełniona łącznie, w innym przypadku potrącenie nie będzie możliwe. W takiej sytuacji nawet jeżeli zostanie złożone oświadczenie o potrąceniu, to będzie ono nieskuteczne.

Każda z przedstawionych powyżej przesłanek zostanie omówiona szerzej w odrębnym artykule.