Potrącenie powoduje umorzenie obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej.Skutkiem potrącenia jest wzajemne umorzenie wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Jeśli wzajemne wierzytelności są jednakowej wysokości podlegają umorzeniu w całości. W innych przypadkach całkowitemu umorzeniu ulega tylko wierzytelność niższa, a wierzytelność wyższa umarza się w części odpowiadającej wysokości wierzytelności niższej.

Warto podkreślić, że umorzeniu ulegają dwie wierzytelności niezależnie od tego, która strona decyduje się złożyć oświadczenie o potrąceniu.

Do innych skutków potrącenia należy wygaśnięcie praw akcesoryjnych, które zabezpieczają daną wierzytelność. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń typu osobistego (np. gwarancja, poręczenie, przystąpienie do długu, weksel gwarancyjny), jak i zabezpieczeń typu rzeczowego. Chodzi tu np. o kaucję, zastaw, hipotekę, przewłaszczenie na zabezpieczenie). W przypadku częściowego umorzenia wierzytelności przez potrącenie zabezpieczenia utrzymują się w mocy co do nieumorzonej części wierzytelności.