Oswiadczenie o potrąceniu powinni wskazywać m.in. wierzytelności podlegające potrąceniu.Oświadczenie o potrąceniu nie musi mieć wyjątkowo skomplikowanej treści. Treść oświadczenia o potrąceniu zależy w dużej mierze od liczby potrącanych wierzytelności i stosunku wartości tych wierzytelności. Istnieją dwa podstawowe elementy oświadczenia o potrąceniu:

  1. określenie zamiaru dokonania potrącenia,
  2. wskazanie wierzytelności podlegających potrąceniu.

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia o potrąceniu wierzytelności wynikających z faktur VAT wystawionych wzajemnie przez przedsiębiorców. Strona kupująca oraz strona sprzedająca zawarły umowy sprzedaży różnych towarów w ramach prowadzonej współpracy. Kupującemu przysługuje wierzytelność wobec sprzedającego w takiej samej kwocie. Skutkiem złożenia takiego oświadczenia jest całkowite umorzenie wzajemnie przysługujących wierzytelności.

Możesz pobrać wzór oświadczenia o potrąceniu w dwóch formatach:

  1. wzór oświadczenia o potrąceniu w formacie doc (word)
  2. wzór świadczenia o potrąceniu w formacie pdf

 

Kraków, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Jan Nowak
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
JAN NOWAK – ROLNICTWO EKOLOGICZNE
ul. Piłsudskiego 11, 31 – 111 Kraków

Ja, niżej podpisany, Adam Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADAM KOWALSKI – ŚWIEŻE OWOCE I WARZYWA („Kupujący”), działając na podstawie art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego

POTRĄCAM WIERZYTELNOŚĆ

 

w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych przysługującą Kupującemu z tytułu faktury numer 11/04/2017 wystawionej w dniu 11 kwietnia 2017 roku wobec Jana Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAN NOWAK – ROLNICTWO EKOLOGICZNE („Sprzedawca”) z wierzytelnością w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych przysługującą Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu faktury numer 12/03/2017 z dnia 12 marca 2017 roku.

________________
Jan Nowak